Privacyverklaring Hotel-restaurant Het Rechthuis

Hotel-restaurant Het Rechthuis Muiderberg BV, gevestigd aan Googweg 1, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.hotelhetrechthuis.nl Googweg 1 Muiderberg Nederland +31 294 261 323

Hannelies van der Vliet is de Functionaris Gegevensbescherming van Hotel-restaurant Het Rechthuis Muiderberg BV Zij is te bereiken via info@hotelhetrechthuis.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hotel-restaurant Het Rechthuis Muiderberg BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Creditcard gegevens
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een formulier op deze website in te vullen, in correspondentie en telefonisch.

het volgende is op verzoek mogelijk:

 • Inzage in de gegevens
 • Informatie over de verwerking van de gegevens
 • Wijzigingen of verwijdering van de gegevens (mits wettelijke bewaartermijn niet van toepassing is)
 • Het maken van bezwaar tegen de verwerking van de gegevens.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.
Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.
Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hotelhetrechthuis.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Hotel-restaurant Het Rechthuis Muiderberg BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • De persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst: het maken van en garandering van een hotel- en/of restaurant reservering.
 • Het bijhouden van een nachtregister; het is verplicht op basis van nationale en lokale wet- en regelgeving om gegevens van hotelgasten bij het inchecken voor één of meerder overnachtingen te registreren,
  dit heeft over het algemeen als doel gegevens over uw gasten beschikbaar te stellen aan hulpdiensten die hier in geval van een misdrijf of calamiteiten gebruik van kunnen maken.
  Ook de gemeente kan vragen om de gegevens uit het nachtregister aan te leveren.
 • Het bijhouden van personeelsadministratie; Deze persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting van het voeren van een deugdelijke administratie.

Geautomatiseerde besluitvorming

Hotel-restaurant Het Rechthuis Muiderberg BV neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Hotel-restaurant Het Rechthuis Muiderberg BV) tussen zit.
Hotel-restaurant Het Rechthuis Muiderberg BV gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Booking.com en expedia.com.

geautomatiseerd verifiëren van juistheid van gegevens wordt gedaan door bewerkers ter garandering van een hotelreservering ten behoeve van economisch belang van ons bedrijf.
Dit kan tot gevolg hebben dat uw reservering geannuleerd wordt als de door u verstrekte gegevens niet correct blijken.

We hebben verwerkerscontracten opgesteld met diverse partijen die persoonlijke gegevens voor ons verwerken.
Het lodgegate PMS platform van Hotels Online, Booking.com, Expedia.com, bedandbbreakfast.nl en Hoteliers.com alsmede Bongo van Smartbox Group Company LTD.
Al deze bedrijven garanderen een correcte verwerking van persoonsgegevens met als enige doel het maken en garanderen van een reservering.

Hotel-restaurant Het Rechthuis Muiderberg BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Hotel-restaurant Het Rechthuis Muiderberg BV deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.
Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Hotel-restaurant Het Rechthuis Muiderberg BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Daarnaast verstrekt Hotel-restaurant Het Rechthuis Muiderberg BV uw persoonsgegevens niet aan andere derden.

Bewerkers waar wij mee samenwerken zijn:
Lodgegate; verwerking reserveringssysteem, hosting in de cloud met servers in Nederland ten behoeven van het maken van hotelreservering.
Deze ontvangt gegevens van Expedia,Booking.com en Hoteliers op een beveiligde manier waarvan certificaten zijn afgegeven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hotel-restaurant Het Rechthuis Muiderberg BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hotelhetrechthuis.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hotel-restaurant Het Rechthuis Muiderberg BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Hotel-restaurant Het Rechthuis Muiderberg BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@hotelhetrechthuis.nl

© 2024 | Disclaimer | Website C@-editors Webdesign